بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی

تاریخ شروع: 1 آذر 1396
تاریخ پایان: 3 آذر 1396
کشور، شهر و محل برگزاری:
ایران، استان خراسان، مشهد، بیمارستان رضوی
برگزارکننده: انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بیمارستان رضوی مشهد
سایت کنگره: www.razavihospital.com/congress
پست الکترونیک: congress@razavihospital.com
تلفن دبیرخانه: 36002892-051