فرصت های شغلی

j

کارشناس فیزیک پزشکی

+
d

اگر مشتاق به این موقعیت شغلی هستید و از کار گروهی استقبال میکنید لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HRM@pet-scan.ir ارسال نمایید وعبارت “RF2017 ” را در قسمت موضوع ایمیل قرار دهید.

j

کارشناس مدارک پزشکی

+
d

اگر مشتاق به این موقعیت شغلی هستید و از کار گروهی استقبال میکنید لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HRM@pet-scan.ir ارسال نمایید وعبارت “RF2017 ” را در قسمت موضوع ایمیل قرار دهید.

j

کارشناس ارشد رادیو فارماسی

+
d

اگر مشتاق به این موقعیت شغلی هستید و از کار گروهی استقبال میکنید لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HRM@pet-scan.ir ارسال نمایید وعبارت “RF2017 ” را در قسمت موضوع ایمیل قرار دهید.

j

کارشناس منابع انسانی

+
d

اگر مشتاق به این موقعیت شغلی هستید و از کار گروهی استقبال میکنید لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HRM@pet-scan.ir ارسال نمایید وعبارت “HR2017 ” را در قسمت موضوع ایمیل قرار دهید.

j

کارشناس پت سی تی

+
d

اگر مشتاق به این موقعیت شغلی هستید و از کار گروهی استقبال میکنید لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HRM@pet-scan.ir ارسال نمایید وعبارت “PET2017 ” را در قسمت موضوع ایمیل قرار دهید.

j

تکنسین تاسیسات

+
d

اگر مشتاق به این موقعیت شغلی هستید و از کار گروهی استقبال میکنید لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل HRM@pet-scan.ir ارسال نمایید وعبارت “RF2017 ” را در قسمت موضوع ایمیل قرار دهید.