هزینه ها

هزینه های مرکز پت اسکن پیام بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت از بیماران اخذ می شود. پت اسکن پیام امیدوار است با تحت پوشش قرار گرفتن خدمات PET CT توسط بیمه های پایه شامل تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سلامت، هزینه این خدمات بیش از پیش کاهش یابد.در حال حاضر پت اسکن پیام با بیمه های تعاون، رازی، آرمان، ملت، پارسیان، میهن، نوین، سامان، کارآفرین ، بانک ملی، صندوق بازنشستگی نفت طرف قرارداد میباشد و روز به روز بر تعداد بیمه های طرف قرارداد افزوده میشود.