هزینه ها

هزینه های مرکز پت اسکن پیام بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت از بیماران اخذ می شود. پت اسکن پیام امیدوار است با تحت پوشش قرار گرفتن خدمات PET CT توسط بیمه های پایه شامل تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سلامت، هزینه این خدمات بیش از پیش کاهش یابد.