هزینه ها

هزینه های مرکز پت اسکن پیام بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت از بیماران اخذ می شود ولی در مرکز پت اسکن پیام برای رفاه حال بیماران 30 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. مرکز پت اسکن پیام امیدوار است با تحت پوشش قرار گرفتن خدمات PET CT توسط بیمه های پایه شامل تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سلامت، هزینه این خدمات بیش از پیش کاهش یابد.